Miljø

 

Miljø:

 

- Miljø er for os trivsel, arbejdsforhold og personlig sikkerhed
- Miljø er støv, støj og affald
- Miljø er kemi og blæsemidler
- Miljø er genbrug, Co2 forbrug og forurening
- Miljø er også afrensning af overflader med indhold af farlige stoffer som asbest, bly, pvb’er og kulbrinter

 

Miljø er en integreret del af alt, hvad vi foretager os i Cortex. Det er højt prioriteret og et forhold som vi ikke kan negligere. Vi har gjort det til en ære at kontrollere det kaos, som vores afrensning skaber.

Igennem 20 – 25 år har vi renset overflader med indeholdende miljøskadelige stoffer - og det endda uden at vide det. Vores fokus har altid været på støv, som følge af afrensning og den kemi vi anvendte under afrensningen. De seneste års viden om bly og pcb har blot skærpet vores bevidsthed om hvor vigtig personlig sikkerhed er. Vi er stolte ved, at vi igennem årene har beskyttet os selv så godt, at de farlige stoffer i vores blod i dag er under grænseværdierne. 

For os i Cortex er miljøsanering (rensning af overflader med miljøskadelige stoffer) derfor en simpel ting. Det er blot et spørgsmål om rense "as usual", at passe på os selv som vi plejer og samtidig have styr på affald og omgivelser.

Særlige forhold ved afrensning af bly og pcbholdige overflader:

Bygherre, eller dennes rådgiver, har ansvaret for at fastslå, om der forefindes miljøskadelige stoffer i de overflader, der skal afrenses. Såfremt der er tvivl, har Cortex ansvar for at skabe vished.

Vigtigt:

Det skal fremgå tydeligt, hvis der er tale om fjernelse af overflader med bly og pcb. Ligeledes vil det fremgå under forbehold/bemærkninger i samme tilbud, hvilke miljømæssige foranstaltninger der evt. er medregnet. Nedenstående tjekliste vil være et godt hjælpemiddel til kontrol af de medregnede forhold på byggesagen.
 

Affald:

Grænseværdierne for indhold af bly og pcb fortæller mest om, hvordan affaldet skal håndteres.Grænseværdierne fastslås vha. prøver der tages på emnets overfalde.

Mængde Type Afflad Håndtering af affald
     
Under 40 mg bly/kg eller 0,1 mg pcb/kg Rent affald Bortskaffes som rent affald 
     
> 40 mg < 2500 mg kg/bly og > 0,1 og < 50 mg pcb/kg Forurent affald Bortskaffes som forurenet affald
     
> 2500 mg bly/kg og > 0,50 mg pcb/kg Farligt affald Deponeres gennem Ekokem A/S Nyborg på Fyn

 

Tjekliste:

Er grænse værdierne for bly over 40 mg/kg og pcb over 0,1 mg/kg skal afrensning udføres under særlige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger.

Foranstaltningerne kan variere efter de forhold overfladerne renses under samt hvilke metoder der anvendes. Det er vigtigt, at der altid fastholdes et højt niveau af personlig sikkerhed og hensynstagen til beboere og omgivelser.

Følgende tjekliste giver et godt indtryk af nødvendige foranstaltninger:

- Blodprøvning af operatører iht. gældende regler om arbejde med bly og pcb
- Udlægning af fiberdug til filtrering af faste partikler fra vandet under arbejdsområdet eller under stilladset
- Stilladser skal afdækkes med tætsluttende plastik helt til brolægning (fiberdug trækkes op på ydersiden af plastik). Ved vandret montering skal overlapninger sørge for, at vandet løber ned på indvendig side af plastik
- Ved rensning uden vand bør der i arbejdsområdet monteres nødvendigt undertryk
- Ved udgang fra stilladset skal forefindes spuleslange eller støvsuger til personlig rengøring
- På ”byggepladsen” skal miljø mandskabsvogn være tilgængelig. Miljøvogningen skal være opdelt i opholds og rengørings område. Det er vigtigt, at personalefaciliteter holdes rene under såvel som efter miljøsanering.
- Ved færdsel under stillads skal monteres vand og støvtætte gennemgange, eksempelvis som hævede plastikafdækkede krydsfiner tunneller
- Affald skal registreres og bortskaffes efter indeholdet af bly eller pcb i overfladerne

 

Der findes ikke dækkende eller tilstrækkeligt anvendelige offentlige anvisninger til brug ved facaderensning af overflader med miljøfarligt indhold. Cortex forsøger at fastholde en løbende dialog med aktuelle myndigheder om mere entydige regler på området. 

  • Affald efter sandblæsning af blyindholdigt maling
  • Afhentning af affald